Algemene Voorwaarden

Inleiding

Bij opdrachtverlening aan i@ontrol middels een getekende offerte, verstrekte opdracht van opdrachtgever of inschrijfformulier, treden navolgende geldende voorwaarden in werking. Ook bevestigt, los van hiervoor genoemde, de klant van i@ontrol bij voorafbetaling of betaling van een factuur de acceptatie van de algemene voorwaarden zoals hier genoemd of zoals extra bijlage bevestigd aan de offerte of factuur.

Trainingen

Al het materiaal gebruikt en uitgereikt (middels naslagwerk) is en blijft eigendom van i@ontrol. Niets van de inhoud mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming. Facturen dienen voorafgaand aan de deelname te worden voldaan waarmee inschrijving of deelname (offerte akkoord) definitief is. Het niet voldoen van de factuur op tijd ontslaat de inschrijver of aanvrager niet van het voldoen van de verstrekte factuur. Bij overschrijding van de datum wordt per maand overschrijding een toeslag van 5% gerekend. Deze is vermeld op onze factuur en zal daadwerkelijk worden berekend na het verstrekken van een herinnering. Bij onverhoopte verhindering van de deelnemer en melding daarvan aan ons binnen drie dagen voor de start, wordt de factuur niet gecrediteerd en blijft ook de betalingsverplichting gehandhaafd. De training wordt op een later tijdstip ingehaald zodra mogelijk. Bij annuleringen met melding aan ons meer dan drie dagen voor de start blijft in overleg de factuur gehandhaafd, of wordt naar keuze voor 80% gecrediteerd indien inhalen niet meer wenselijk is.

Maatwerk software

Indien de software naar de wensen van de klant ontwikkeld is, zogenaamde maatwerksoftware, dan wordt aan de klant een gebruikerslicentie verleend voor het gebruik van de maatwerksoftware voor onbepaalde tijd. De intellectuele eigendomsrechten die op de maatwerk software van toepassing is, behoren toe aan de ontwikkelaar en dus eigenaar iatControl BV, verder te noemen i@ontrol danwel de holding eigenaar van de werk BV i@ontrol indien genoemd in de documentatie. De gebruiker mag alleen de gemaakte software toepassen voor hetgeen in de offerte is beschreven en indien aan alle betalingscondities is voldaan. De broncode mag niet gekopieerd worden en het wijzigen en/of verder ontwikkelen van de software is niet mogelijk zonder toestemming van het i@ontrol (auteursrechten behoren i@ontrol toe).

Licentie industriële softwaretools

Stelt i@ontrol standaard software aan haar klanten ter beschikking, dan wordt aan de klant een gebruikerslicentie voor bepaalde tijd verleend. De looptijd van de licentie is 1 jaar ingaand na het verstrekken van de opdracht en is geldig zodra aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden en de wijze van opzegging dient via een schriftelijke bevestiging of ondertekende e-mail plaats te vinden door een tekenbevoegd persoon van de klant verzonden aan info@iatcontrol.nl. De gebruiker mag alleen de gemaakte software toepassen voor hetgeen in de offerte is beschreven en indien aan alle betalingscondities is voldaan. De broncode mag niet gekopieerd worden en het wijzigen en/of verder ontwikkelen van de software is niet mogelijk zonder toestemming van het i@ontrol.

Aansprakelijkheid en garantie

i@ontrol is niet verantwoordelijk voor enerlei gevolgen voortvloeiend uit veiligheidsadvies of voortvloeiend uit gemaakte rapportages. Er wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voortvloeiend uit of door gebruik van door i@ontrol geleverde software of wijzigingen die aan bestaande installaties dienen te worden aangebracht. Er wordt 12 maanden herstelgarantie afgegeven op geleverde software, dit betreft het herstellen van eventuele bugs in het geleverde die binnen de gestelde functionele eisen van het pakket vallen en niet voortvloeien uit deelsoftware van derden (zoals Siemens, Windows, Microsoft Studio etc.). Een oplossingstermijn is hierbij niet door klant opeisbaar. Herstelwerkzaamheden zullen met gepaste snelheid en haalbaarheid in overleg worden uitgevoerd.

Geheimhoudingsverklaring

In het contract van aan te nemen werknemers van i@ontrol wordt een geheimhoudingsverklaring opgenomen alsmede wordt de overdracht van persoonlijke intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelaar naar i@ontrol of holding geregeld. Middels een NDA (non disclosure agreement) verklaring kunnen engineers van klanten of gebruikers gevraagd worden te tekenen voor geheimhouding, of aan copy (c) rechten gehouden worden. Dit laatste wordt vermeld bij verstrekte documentatie of naslagwerk.

Boeteclausules

Bij overtreding van gebruik of geheimhoudingsaspecten zoals in de voorwaarden vermeld kan i@ontrol een boete opleggen van tenminste 20% van de aanneemsom per overtreding. Vervolgens 5% per dag van voortduren van de overtreding. i@ontrol accepteert uitsluitend te verzekeren overtredingen jegens haar klanten, deze dienen bij oplegging vooraf duidelijk en schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te zijn en nooit meer te zijn dan de initiële aanneemsom. Verder gelden de aansprakelijkheidsuitingen zoals gesteld in deze voorwaarden.

SMART-Industry oplossingen

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf, neem dan contact op per e-mail of bel ons.

Voor meer informatie bel:

+ 31 314 650003

U kunt ook een boodschap achterlaten op dit nummer.

Scroll naar top